Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 και 10 του Ν. 4808/2021, η πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης που ακολουθείται από την εταιρεία, είναι η ακόλουθη :

1. Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να γίνει γνωστό προς όλα τα στελέχη, εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες και τρίτα πρόσωπα που έρχονται σε άμεση επαφή με την εταιρεία, πως οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης και βίας είναι φαινόμενα μη αποδεκτά στην εταιρεία και ότι ο στόχος της πολιτικής είναι η εξάλειψη τους από το χώρο εργασίας, η άμεση αναγνώριση περιπτώσεων παρενόχλησης ή/και καταπίεσης εξακριβώνοντας περιστατικά με τη χρήση αποτελεσματικών μεθόδων αναφοράς παραπόνων, και η απάλειψη της παρενόχλησης και της καταπίεσης με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγηθούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από παρενόχληση και καταπίεση.

2. Ορισμός παρενόχλησης

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία που καθιερώνει το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην εργασία και την απασχόληση αναφέρει την παρενόχληση ως διάκριση εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

3. Παραδείγματα παρενόχλησης

 1. Προσβολή ή κυκλοφορία προσβλητικού ή άσεμνου υλικού. „
 2. Υπονοούμενα, κοροϊδίες, αισχρά ή σεξουαλικά/ρατσιστικά/αστεία ή σχόλια εναντίων των ομοφυλοφίλων. „
 3. Χρήση προσβλητικής γλώσσας περιγράφοντας κάποιον με αναπηρία ή κοροϊδεύοντας κάποιον με αναπηρία.
 4. Σχόλια για τη εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου τα οποία προκαλούν ντροπή ή αμηχανία.
 5. Ανεπιθύμητη προσοχή όπως παρακολούθηση, καταδίωξη και ανεπιθύμητη φραστική ή φυσική προσοχή. „
 6. Αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων με σεξουαλικά τολμηρό περιεχόμενο μέσω SMS, e-mail, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαξ ή επιστολής ή κάνοντας απειλητικά τηλεφωνήματα.
 7. Αυθαίρετες, προσβλητικές και επίμονες ερωτήσεις για την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση κάποιου, την προσωπική του ζωή, τα σεξουαλικά του ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις, καθώς και παρόμοιες ερωτήσεις για τη φυλή ή την εθνικότητα κάποιου, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτισμικής του ταυτότητας και θρησκείας.
 8. Ανεπιθύμητες σεξουαλικές χειρονομίες ή επίμονες ‘’προτάσεις’’ για ραντεβού ή απειλές.
 9. Υπονοούμενα ότι οι σεξουαλικές χάρες κάποιου μπορεί να προωθήσουν την καριέρα του, ή η άρνηση για σύναψη σεξουαλικής σχέσης μπορεί να τη επηρεάσει αρνητικά.
 10. Πονηρά βλέμματα, αγενείς χειρονομίες, αγγίγματα, ‘’γραπώματα’’, φιλικά χτυπηματάκια στην πλάτη ή κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή.
 11. Διάδοση κακόβουλων σχολίων ή προσβολή κάποιου ( κυρίως λόγω διακρίσεων για την ηλικία, τη φυλή, την αλλαγή φύλου, το είδος γάμου, τα σύμφωνα συμβίωσης, την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα, το φύλο, την οποιαδήποτε αναπηρία, τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, την θρησκεία του ή τα πιστεύω του).

4. Μέτρα πρόληψης

 • Διαρκής εκπαίδευση των στελεχών της εταιρείας ώστε να αναγνωρίζουν τη βία και τη παρενόχληση στην εργασία με σκοπό να μπορούν να υποστηρίζουν και να στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων.
 • Τακτικές εκπαιδεύσεις για το προσωπικό μας, προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι όλοι και όλες έχουν γνώση των εσωτερικών πολιτικών και των διαδικασιών και γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση βίας ή παρενόχλησης.
 • Επιμορφωτική ενημέρωση που σταδιακά θα οδηγήσει στην ταυτοποίηση συμπεριφορών που συνιστούν παρενόχληση και στην αποδυνάμωσή τους, ώστε να καλλιεργηθεί η κουλτούρα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση και να εμπεδωθεί η ισότητα στον εργασιακό χώρο.
 • Απαγόρευση αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου
 • Υιοθετείται διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών καθώς και ορισμός προσώπου ως προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») μέσα στην επιχείρηση, αρμόδιου για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης. 
 • Πειθαρχικές κυρώσεις τις οποίες θα αποφασίζει το πρόσωπο αναφοράς κατόπιν εξέτασης, για οποιονδήποτε αποδειχθεί πως προέβη σε οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση ή άσκηση βίας καθώς και σε οποιονδήποτε συνέδραμε τέτοιες ενέργειες ή γνώριζε και σκοπίμως αποσιωπούσε.
 • Μια ρητή δέσμευση να παραμένουν όλα τα παράπονα και οι διαδικασίες για παρενόχληση εμπιστευτικά και να εξετάζονται με αμεροληψία.

5. Διαδικασία εξέτασης καταγγελιών και παραπόνων

Ορίζεται με την παρούσα ως πρόσωπο αναφοράς ο κ. Ευάγγελος Χάιτας του Αριστείδη και της Αικατερίνης, με ΑΦΜ 036217339 – ΑΔΤ ΑΕ 188314 του Τ.Α. Εχεδώρου.

Αρχικά παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο η δυνατότητα να ζητήσει την παρέμβαση της εταιρείας μας κατόπιν περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

Ως πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής καθορίζεται μια προφορική επικοινωνία με το ως άνω πρόσωπο αναφοράς, κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία δεσμεύεται πως ο,τι ειπωθεί θα παραμείνει εμπιστευτικό, και στη συνέχεια θα γίνεται μια προσπάθεια διαμεσολάβησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, φρονώντας πως μία άτυπη συζήτηση μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα και να μην συνεχιστεί περαιτέρω αυτή η συμπεριφορά.

Εάν το θέμα δεν λυθεί μέσω της άτυπης διαδικασίας ή αν ο καταγγέλλων αισθανθεί ότι η καταπίεση ή η παρενόχληση γίνεται όλο και πιο σοβαρή υπόθεση, τότε είναι απαραίτητο να γίνει γραπτή αναφορά και καταγραφή των παραπόνων του. Έπειτα το πρόσωπο αναφοράς θα αποφασίσει εάν το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πειθαρχικό πρόβλημα και να ακολουθήσει μία δίκαιη μέθοδο. Σε κάθε περίπτωση αναφοράς καταπίεσης ή παρενόχλησης τόσο ο καταγγέλλων όσο και το άτομο το οποίο κατηγορείται θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αμεροληψία.

Εάν η υπόθεση ακολουθήσει τη δικαστική οδό, η εταιρεία μας δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις Αρμόδιες Αρχές και να παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, εφόσον της ζητηθεί.

Προς το σκοπό αυτό και με στόχο την διευκόλυνση του συνόλου του προσωπικού, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην εξής διεύθυνση [email protected] προκειμένου να μπορέσει να έρθει σε επαφή δια ζώσης με το πρόσωπο αναφοράς και να ακολουθηθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

6. Συμβουλευτική/Ψυχολογική στήριξη

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος το επιθυμεί, κατόπιν οποιουδήποτε περιστατικού παρενόχλησης τυχόν λάβει μέρος εις βάρος του, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης με την εταιρεία, η οποία δεσμεύεται να τον βοηθήσει στην ανεύρεση συμβουλευτικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης.

Η εταιρεία μας δηλώνει για ακόμη μια φορά τη μηδενική ανοχή της σε περιστατικά παρενόχλησης ή βίας στον εργασιακό χώρο και δεσμεύεται ρητά να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εξάλειψη και αποτροπή τέτοιων περιστατικών.

Καθώς η εταιρεία βελτιώνεται και διευρύνει τις δραστηριότητές της, θα φροντίζει για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής η οποία πάντοτε θα φέρει και ημερομηνία αναθεώρησης.

16/09/2021